Kandidaat Raad van Toezicht

Stichting FlevoMeer Bibliotheek is ontstaan uit een fusie die in 2007 plaats heeft gevonden tussen de Openbare Bibliotheken van Dronten, Noordoostpolder, Lelystad en Urk. Na privatisering is de bibliotheek Zeewolde per 1 januari 2008 aangesloten bij FlevoMeer Bibliotheek. Het betreft een organisatie, waarin ca. 100 mensen werkzaam zijn in een personele omvang van ongeveer 62 fte, en een omzet van ongeveer € 8 miljoen heeft. Het gebied waarin deze dynamische en resultaatgerichte bibliotheek werkzaam is, telt 210.000 inwoners.

FlevoMeer Bibliotheek bevindt zich in een fase waarin overheden strenge financiële kaders stellen en van de bibliotheek steeds betere prestaties verwachten. Voor de organisatie ligt hier de uitdaging om cultureel ondernemerschap verder inhoud te geven, nieuwe wegen in te slaan en de financiële situatie gezond te houden.
FlevoMeer Bibliotheek is een gecertificeerde organisatie volgens de kwaliteitsnormen die door de overheid en de brancheorganisatie zijn vastgesteld.

Onze missie

Wij verbinden mensen met kennis, informatie en cultuur.
FlevoMeer Bibliotheek is de levende kracht voor informatie, cultuur en een leven lang leren, waarbij de mens centraal staat. Wij dragen, in een steeds complexer wordende samenleving, bij aan:

 • gelijke kansen voor iedereen
 • de persoonlijke ontwikkeling van burgers
 • actieve deelname aan het maatschappelijke en culturele leven
 • een leven lang leren
 • leesplezier

Wij zien kansen en nemen initiatief voor vruchtbare samenwerking met mensen, bedrijven en instellingen. Wij ontdekken de behoefte van inwoners en bedienen deze met een aantrekkelijk lokaal aanbod. Wij zijn waar dit nodig is.
Als werkgever stimuleren wij onze medewerkers en vrijwilligers zich te ontwikkelen om d.m.v. passie, kennis en interesse in de samenleving, van waarde te zijn en een brede bijdrage leveren aan deze maatschappelijke opgave.

Mission statement

FlevoMeer Bibliotheek biedt perspectief en stimuleert mensen het beste uit zichzelf te halen. Het is de plek waar je een goed gesprek kunt voeren, kennis haalt, brengt en deelt, elkaar ontmoet en jezelf kunt zijn. FlevoMeer Bibliotheek is de levende kracht voor een leven lang leren, cultuur en informatie waarbij de mens centraal staat.

Raad van Toezicht

De Stichting kent twee organen: een Raad van Toezicht en het Bestuur bestaande uit een directeur.
De Raad van Toezicht houdt “toezicht op afstand” en vergadert formeel tenminste vier keer per jaar, maar er dient rekening gehouden te worden met een hogere vergaderfrequentie. In de praktijk komt dit neer op circa 7 bijeenkomsten per jaar. Samen met de voorbereidingstijd en bijbehorende activiteiten vraagt de functie een tijdsinvestering van ongeveer een tot twee dagdelen per maand. Een kleine onkostenvergoeding en een interessante maatschappelijke positie bij een dynamisch en breed georiënteerde organisatie, staan hier tegenover.
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen. Hiervan zijn vijf personen locatie gebonden en afkomstig uit de vijf deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn twee leden niet plaatsgebonden lid. Er wordt naar gestreefd, dat er binnen de Raad van Toezicht in haar geheel voldoende kennis aanwezig is op alle beleidsterreinen van de bibliotheek.

Wij zoeken

De kandidaten dienen te passen in het volgende profiel:

 • kennis van financiën, juridische aspecten, bedrijfseconomie en bedrijfsvoeringaspecten (o.a. P&O) , of daar tenminste gevoel voor hebben
 • evenredig afkomstig zijn uit het werkgebied van de vestigingen van de Stichting 
 • affiniteit hebben met het bibliotheekwerk en met de lopende vernieuwingen
 • ervaring hebben om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen

Wij vragen

Wij vragen van de kandidaten dat zij:

 • beschikken over bestuurlijke ervaring en een professionele opstelling
 • strategisch en bestuurlijk inzicht hebben 
 • beschikken over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne
 • zich snel overzicht en inzicht kunnen eigen maken
 • besluitvaardig zijn en beschikken over kritische zelfreflectie
 • onafhankelijk en onbevangen zijn

In onderling overleg worden de diverse aandachtsvelden op basis van specifieke kennis en ervaring over de leden van de Raad van Toezicht verdeeld.

Reageren

Voor nadere informatie is een informatiepakket beschikbaar dat op te vragen is bij het secretariaat, tel. 088 008 0700 of via e- mail secretariaat@flevomeerbibliotheek.nl. Of neem contact op met de heer Th. Grootjen, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel. 06 3809 3912

Schriftelijke reacties kunt u tot 26 oktober 2020 zenden aan: Stichting FlevoMeer Bibliotheek, Albert Einsteinweg 4, 8218 NH LELYSTAD. Vermeld op de enveloppe ‘Vertrouwelijk / RvT’.
U kunt uw sollicitatie ook mailen naar secretariaat@flevomeerbibliotheek.nl