ANBI-gegevens van FlevoMeer Bibliotheek

ANBI-gegevens

Naam: Stichting FlevoMeer Bibliotheek

KvK-nummer: 39093718

BTW nummer: 815445283B01

Contactgegevens:

Albert Einsteinweg 4

8218 NH Lelystad

E info@flevomeerbibliotheek.nl

Namen van de leden Raad van Toezicht

de heer Th. Grootjen, voorzitter 

mevrouw F. El Hamdaoui  

mevrouw M. Romkes

de heer E.F. Plate

de heer J. de Craen 

mevrouw T. van Aarle

de heer L. van Meerveld

Doelstelling van de organisatie

De doelstelling zoals die verwoord is in de statuten:

FlevoMeer bibliotheek heeft ten doel:

a. het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied, omvattende de gemeenten Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde;

b. het opstarten en in standhouden van een centrum voor kennis, cultuur, educatie en informatie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk. Ten aanzien van de bibliotheekvoorziening te Urk wordt daarbij gewaarborgd, dat de behoudend protestants christelijke identiteit van het werkgebied van de desbetreffende vestiging de basis blijft voor al haar frontoffice taken.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het ontwikkelen, in standhouden en beheren van een openbaar bibliotheeksysteem en kenniscentrum, gericht op bereikbaarheid voor alle gebruikers en met een professionele personele bezetting; ten aanzien van de personele bezetting in de vestiging Urk geldt in het bijzonder het hebben van voldoende affiniteit met de identiteit van het werkgebied;
  • dienstverlening aan gebruikers door middel van opbouw en beheer van een collectie, het uitlenen van media en het geven van voorlichting en informatie;
  • het leggen van contacten met maatschappelijke, educatieve en culturele organisaties, die behulpzaam kunnen zijn bij de uitbreiding en intensivering van de dienstverlening aan het publiek;
  • Voorts al hetgeen tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen.  

Beleidsplan van de bibliotheek

Beleidsvisie 2021-2024

Beloningsbeleid

Het personeel valt onder de cao openbare bibliotheken.

Voor de Raad van Toezicht is een (vacatie) regeling. Deze is op verzoek ter inzage.