Privacy

Privacyverklaring FlevoMeer Bibliotheek

Contactgegevens

Stichting FlevoMeer Bibliotheek

Albert Einsteinweg 4
8218 NH Lelystad
T 088 008 0700
E info@flevomeerbibliotheek.nl
KvK 39093718

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 04-03-2021

Inleiding

Stichting FlevoMeer Bibliotheek stelt zich ten doel toegang te geven tot informatie en cultuur aan iedereen door de exploitatie en ontwikkeling van een openbare bibliotheekvoorziening.
Zie verder: https://www.flevomeerbibliotheek.nl/footer/over-ons.html

Hoe gaan wij om met jouw privacy?

Voor FlevoMeer Bibliotheek is de bescherming van je persoonsgegevens belangrijk. Wij respecteren je privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je (in de bibliotheek, via de website of anderszins) aan ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. We trainen onze medewerkers en vrijwilligers in het omgaan met privacy.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit houdt in dat dit direct over iemand gaat of te herleiden is naar deze persoon. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

FlevoMeer Bibliotheek.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor- en achternaam, geslacht, adres, geboortedatum, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN, leengegevens.  

Ben je verplicht persoonsgegevens te verstrekken?

In de meeste gevallen wel, want het is nodig je persoonsgegevens te gebruiken om de dienst of het product te kunnen bieden die je bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van je gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst: namelijk het lidmaatschap van de bibliotheek.

Voor andere diensten ben je niet verplicht gegevens te verstrekken. Voor sommige extra producten en diensten zoals onze nieuwsbrief en direct mails vragen we eerst toestemming voordat we (meer) persoonsgegevens verzamelen of voordat we gegevens die we al hebben voor andere doeleinden gebruiken dan uitvoering geven aan het lidmaatschap. Je kunt je uiteraard altijd afmelden voor nieuwsbrief of direct mail.

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

 • Voor het uitvoeren van het door jouw afgesloten bibliotheekabonnement, waaronder de registratie van de door jouw geleende en geretourneerde werken uit onze collectie en het incasseren van de contributie. 
 • Om aanvullende diensten aan te kunnen bieden via onlinebibliotheek.nl (e-books, de Luisterbieb en online cursussen) en het lenen bij andere bibliotheken. 
 • Om met je in contact te treden en te reageren op door jou gestelde vragen.
 • Om je te informeren over praktische zaken rondom een activiteit (als je je hiervoor hebt aangemeld) of een vervolg daarop.
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening. 
 • Voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven en direct mails (als je je hiervoor hebt aangemeld). 
 • Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening.
 • Om marktonderzoek te doen, zodat we beter kunnen inspelen op jouw wensen. 
 • Voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Het anderszins verwerken van jouw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer je ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Op basis van de volgende grondslagen gebruiken we gegevens

Overeenkomst
FlevoMeer Bibliotheek gebruikt voor het uitlenen van boeken of e-books als grondslag een overeenkomst: FlevoMeer Bibliotheek en de klant gaan gezamenlijk rechten en plichten met elkaar aan. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant ingeschreven in het systeem, dit wordt aangemerkt als de precontractuele fase.
Toestemming
FlevoMeer Bibliotheek gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief de grondslag toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd via de website, waarbij de klant het e-mailadres kan invullen en een hokje kan aanvinken óf bij inschrijving als nieuwe klant.
Taak van algemeen belang
FlevoMeer Bibliotheek gebruikt persoonsgegevens voor de bibliotheekfuncties die gebaseerd zijn op de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.
Gerechtvaardigd belang
FlevoMeer Bibliotheek stuurt bij een nieuwe inschrijving drie direct mails. Je kunt je voor deze mails uitschrijven op het moment dat je de mails ontvangt.  

Delen we de gegevens met andere partijen?

Er worden verder geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als er een wettelijke plicht op rust.
In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wél plaatsvinden:

 • Samenwerking tussen de bibliotheek en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
 • Lenen bij een andere bibliotheek;
 • Bij landelijke diensten van de Koninklijke Bibliotheek; 
 • Bij door ons ingeschakelde leveranciers; 
 • Op grond van wettelijke verplichtingen.

Samenwerking tussen de bibliotheek en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
Jaarlijks leveren wij gegevens (geboortedatum, geslacht, postcode, huisnummer) aan het CBS. Doel van deze samenwerking is het verrijken van de ledengegevens van de bibliotheek met CBS-data voor een betere dienstverlening en het CBS kan deze gegevens gebruiken voor statistisch onderzoek. Het CBS gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De gegevens worden bij het CBS bij ontvangst gepseudonimiseerd, zodat ze niet meer direct herleidbaar zijn tot een persoon.
Meer informatie hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring CBS.

Lenen bij een andere bibliotheek
Via interbibliothecair leenverkeer kun je materialen opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Maak je hier gebruik van, dan zijn wij genoodzaakt om enkele van je persoonsgegevens (naam en pasnummer) door te geven aan de betreffende bibliotheek. De verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens ligt dan bij deze externe bibliotheek.
Landelijke diensten van de Koninklijke Bibliotheek
Als lid van FlevoMeer Bibliotheek kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.
Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van je lidmaatschapsgegevens van FlevoMeer Bibliotheek aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html
Als je gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kun je voor je rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.
Je kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.
Door ons ingeschakelde leveranciers
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (een statistische analyse maken of een mailing verzorgen). In die situaties zullen we met die derde(n) afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkingsovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen jouw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.
Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om je gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij doen dit alleen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan jou te informeren over een dergelijke afgifte.

Worden de gegevens buiten de EU gebracht?

FlevoMeer Bibliotheek slaat geen persoonsgegevens op buiten de EU.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Naam-, contact- en leengegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat, en 5 jaar nadat het lidmaatschap beëindigd is.
Betaalgegevens bewaren we zolang een klant bij ons ingeschreven staat, en daarna nog 7 jaar. In het geval van betaalde producten of diensten (niet lidmaatschap), bewaren we de eventueel opgeslagen gegevens ook 7 jaar na de laatste transactie. Dat is de wettelijk verplichte bewaartermijn.

Welke rechten heb je op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

FlevoMeer Bibliotheek vindt het belangrijk dat de klant de rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed kan uitoefenen. Daarom is het op korte termijn heel makkelijk om via onder andere de website contact op te nemen met ons en de rechten die je hebt uit te oefenen. De uitoefening van de rechten is vanaf 15 juni 2018 beschikbaar via Mijn menu op de website van de bibliotheek. Wil je al eerder gebruik maken van de rechten die de nieuwe AVG biedt, dan kan dat via de klantenservice in de bibliotheek. Vanuit de nieuwe privacy verordening heb je de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van jou verwerken niet juist zijn, heb je het recht deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heb je het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de Belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn te bepalen of jouw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heb je het recht de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op jouw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van je hebben, overdragen naar jou of een andere organisatie naar keuze. Je kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst; 
 • Het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Deze verzoeken zijn kosteloos en worden binnen 1 maand na dagtekening afgehandeld.
Kom je er niet uit of wil je graag extra informatie over het inroepen van je rechten, dan kun je mailen naar privacy@flevomeerbibliotheek.nl.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Cameratoezicht
Wij passen in verschillende bibliotheken cameratoezicht toe voor de bescherming van veiligheid van personeel en bezoekers, de beveiliging van gebouwen en het vastleggen van incidenten. Cameratoezicht vindt altijd zichtbaar en aangekondigd plaats. De gemaakte opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden maximaal vier weken bewaard, tenzij de beelden in geval van vordering overgedragen worden aan politie en justitie.
Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die je computer ontvangt wanneer je onze website bezoekt. Om het gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de diensten Google Analytics en Adobe Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld. Deze hebben we nodig om ons te verantwoorden aan de gemeenten die ons subsidiëren. In de instellingen van je browser kun je ervoor kiezen cookies uit te schakelen. Dit kan wel de functionaliteit van bibliotheekdiensten beïnvloeden.

Hoe gaan we om met beeldmateriaal?

Beeldmateriaal is een belangrijk onderdeel bij het laten zien van de activiteiten die FlevoMeer Bibliotheek organiseert. Vaak wordt er bij activiteiten gefotografeerd en soms worden deze foto’s op de website of via sociale media kanalen gepubliceerd of bij persberichten verstuurd. Bij lezingen wordt altijd vooraf gemeld dat er foto’s worden gemaakt die gebruikt kunnen worden voor promotiedoeleinden en dat mensen die daar bezwaar tegen hebben, zich kunnen melden. Voor close-ups wordt altijd toestemming gevraagd.

Gebruik van je gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen je gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (ontwikkelen van activiteiten die aansluiten bij je interesses) en onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Als je niet wilt dat je gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kun je dit kenbaar maken via privacy@flevomeerbibliotheek.nl. Wij zullen dan het gebruik van je gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

FlevoMeer Bibliotheek vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, dan kan het nog voorkomen dat je als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Mocht je nog vragen hebben, een klacht of een opmerking, dan kun je contact opnemen via privacy@flevomeerbibliotheek.nl. FlevoMeer Bibliotheek heeft geen Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG. Wel is er een privacyfunctionaris die bereikbaar is via bovenstaande mail.